6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (“KVKK”) 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” olarak, “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU : MİRSAN RACK KABİNET SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (“MİRSAN”) olarak anılacaktır.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
MİRSAN olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla;
• İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz,
• İnternet sitesi içerisinde bulunan çerezler,
• Sosyal medya platformları ile MİRSAN ile bağlantı kurmanız,
• İnternet Sitesi içerisindeki https://www.mirsanrack.com/iletisim adresine ilettiğiniz e-posta içerikleriniz,
• İnternet Sitesi içerisinde ‘İletişim’ sekmesinde yer alan iletişim formunu doldurmanız,
aracılığıyla toplamaktayız.

2. ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ
MİRSAN tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi; MİRSAN’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla MİRSAN’ın meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuata uygun olarak toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz MİRSAN tarafından sağlanmakta olan MİRSAN’ın faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, MİRSAN tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:
• Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız.
• İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz.
• https://www.mirsanrack.com/ sitesine veya https://www.mirsanrack.com/iletisim/ adresi üzerinden gönderdiğiniz veya bizzat Şirketimize gelerek sunduğunuz sair kişisel verileriniz.
MİRSAN’a iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile MİRSAN çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.
• Web sitesi ve mobil uygulamalarımızın kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen gezinme verilerinizi kaydederek her halükarda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen şekilde ve şartlara tabi olarak arşivlerimizde işleyeceğimizi bildiririz.

MİRSAN Tarafından Elde Edilen Kişisel Veriniz Aşağıdaki Amaçlar İle İşlenebilecektir:
• Kimliğinizi teyit etme,
• Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
• İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
• https://www.mirsanrack.com/iletisim/ adresi üzerinden tarafımıza ilettiğiniz özgeçmiş bilgileriniz ile aday değerlendirme, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
• Başvuru sonuçlarının adaylara çeşitli iletişim yolları ile iletilebilmesi,
• Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
• İnternet Sitesi içerisinde e-posta adresiniz ile ayırt edilebilirliğinizin sağlanması,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi,
• Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi,
• Başvuru sonuçlarının adaylara çeşitli iletişim yolları ile iletilebilmesi,
• Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,
• Vermiş olduğu hukuki onaylara yönelik, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi,
• Onay vermeniz halinde tarafınıza sunduğumuz hizmete ilişkin reklam ve tanıtım içeriklerinin gönderilebilmesi,
• Pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
• İnternet sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
• Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
• Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
amaçlarıyla işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR
Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla MİRSAN tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, verdiğimiz hizmetleri geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLEME SÜREMİZ
Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak, Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi Başvuru Formunu doldurarak, bu Başvuru Formunda ve aşağıda 7.maddede belirtilen şekil ve usullerle bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya e-posta ile gönderebilirsiniz. Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsiz olup, kanunun 13.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret şirketimiz tarafından alınacaktır.

6. VERİ GÜVENLİĞİ
MİRSAN, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

7. ŞİKAYET VE İLETİŞİM
Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.mirsanrack.com/ web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak formda ve aşağıda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.
A. Yazılı Olarak Başvuru
Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla ; 75.Yıl OSB Mahallesi Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı No:25, 26110 Odunpazarı, Eskişehir adresine ; Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
B. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile ;…………………….@……kep.tr adresine ; E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
C. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle ; ……………….@…………….com.tr adresine ; E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
D. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ; ………………….@……………………..com.tr adresine; E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Açık Rıza Metni

https://kariyer.mirsanrack.com/ uzantılı web sitesine giriş yaparak sayfa üzerinden iletişim formunu doldurup şirketimize ulaştırmayı talep etmektesiniz. İletişim formunuzun kaydedilmesi için ad, soyad, iletişim bilgilerinize ilişkin veriler ve açıklama bölümü vasıtası ile tarafımıza rızanızla iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz tarafımızca, Anayasa hükümleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmektedir. Detaylı aydınlatma metnine web sitemizden ulaşabilirsiniz.

https://kariyer.mirsanrack.com/iletisim/ uzantılı sayfa üzerinden iletişim formunu doldurmak sureti ile MİRSAN RACK KABİNET SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.MİRSAN” ile paylaştığım kişisel verilerimin, MİRSAN tarafından sunulan hizmetler ve faaliyetler kapsamında toplanan veya tarafımca verilen kişisel verilerimin kullanılarak; benimle iletişim kurulmasına, web siteniz üzerinden sunduğum kimlik bilgilerimi teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerimi kaydetmek ve gerekli işlemleri ve bilgilendirmeleri yapabilmek için tarafıma bilgilendirici sms ve e-posta gönderilmesine, iletişim numaramdan aranarak tarafıma bilgilendirme yapılmasına

AÇIK ONAY VERİYORUM